EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน EB4 สสอ.นาน้อย