EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน EB2 สสอ.นาน้อย