EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

สสอ.นาน้อย เผยแพร่รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562