EB25 ข้อ 3 รายงานกาารประชุมชี้แจงรายละเอียดคู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ

สสอ.นาน้อยเผยแพร่รายงานกาารประชุมชี้แจงรายละเอียดคู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน ปี 2562