แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นาน้อย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ