ผลการกำกับติดตามการปฏิบัติภารกิจของ รพ.สต.

สป.สธ.ส่งผลการกำกับติดตามการปฏิบัติภารกิจของ รพ.สต. ของ สตง. ให้ สสจ.,สสอ., รพช. และ รพ.สต.ทราบและดำเนินการให้ถูกต้อง รายละเอียดตามไฟล์แนบ