ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน

สสอ.นาน้อย ขอความร่วมมือทุกสถานบริการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน เนื่องจากในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หากประชาชนดูแลรักษาสุขภาพอนามัยไม่ถูกต้อง อาจเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆได้ สสอ.นาน้อย จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน ตามประกาศของกรมควบคุมโรค รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย