อนุมัติออกปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1/2562

อ.นาน้อย อนุมัติออกปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานในสังกัด สสอ.นาน้อย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยใช้งบประมาณดำเนินงานใช้งบประมาณจากแผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุข อ.นาน้อย จ.น่าน ปี 2562 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ