คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย เรื่อง แต่งตั้ง จนท.ปิด-ปลด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ2562

สสอ.นาน้อย ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย เรื่อง แต่งตั้ง จนท.ปิด-ปลด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ2562 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ