บุคลากร รพ.สต.บ้านขุนสถาน

     
  บุคลากร รพ.สต.บ้านขุนสถาน  
     
 


นางษมาวีร์   สารินทรานนท์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านขุนสถาน

 

 
     

นางสาวรจนา ใหม่เทวิน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
 

 นางสาวจารุวรรณ  รุ่งเรือง
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
     

นายชีวิน  แสนโซ้ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)
 
นางลีลาวดี แสนโซ้ง
พนักงานบริการ (พกส.)